Skip to content Skip to footer

İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), veri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen haklarını kullanmak için yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda, kendinizle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, haklarına sahipsiniz.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda yer alan bilgileri ve talebinizi belirtiniz.

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı                                                :

T.C. Kimlik Numarası                             :

Telefon Numarası                                  :

E-posta                                                     :

Adresi                                                       :

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. ( Müşteri , İş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, …)

Müşteri                                                                                         İş Ortağı / Çözüm Ortağı /Danışman

    

Ziyaretçi                                                                                        Diğer ( Açıklayınız….)

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim : ……………………………………………………………………………………………………….

Eski Çalışanım                                                                              İş Başvusuru Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih :

Çalıştığım Yıllar                                                                                                                                                        

Üçüncü Kişi Firma çalışanıyım                                                  Diğer

(Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.)

  • Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. :  

…………………………………………………………………………………………………

 

Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Bu formun eksiksiz olarak doldurulmasının ardından imzalanarak;

  • Fatih mahallesi Hür Sok. No:32, 54580 Arifiye/Sakarya adresine şahsen veya noter kanalıyla,
  • Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine (asasfiltrasyon@hs01.kep.tr) güvenli elektronik imza ile,

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

· Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan E-posta ile ik@asasgroup.com adresine iletebilirsiniz.

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.(E-posta yönetimini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve bilgi (T.C. Kimlik Kartı, Pasaport  veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Adı Soyadı:________________________

Tarih :______/______/___________

İmza