Skip to content Skip to footer

Sayın Ziyaretçimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [KVKK”] uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak  Asaş Filtrasyon Teknolojileri Sanayi Ve Tic. A.Ş. (ASAŞ) olarak kişisel verilerinizin korunmasına azami önem göstermekteyiz. Bu sebeple, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) 10. Maddesi kapsamında bu aydınlatıcı bilgilendirmeyi sizlere yapmaktayız.

ASAŞ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.asasfiltrasyon.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan  Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

 1. Kimlik: Ad Soyad,
 2. İletişim: Telefon, e-mail adresi, teslimat adresi,
 3. İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, IP adres bilgileri,
 4. Diğer Bilgiler: Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler, İstek ve önerilerinize ilişkin mesajınız

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlayabilmek, Kurumsal iletişimi sağlayabilmek, Web Sitesi güvenliğini sağlayabilmek, Web Sitesi ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlayabilmek,  İstatistiksel çalışmalar yapabilmek, İnsan kaynakları süreçlerini yürütebilmek, yasal raporlamalar yapabilmek, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirebilmek, yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme, internet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmeti sağlama, internet sitemizin kullanımını arttırma, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçleri yürütme ve size kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilme gibi amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5nci ve  6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, www.asasfiltrasyon.com.tr.  internet adresini ziyaret etmeniz ile birlikte, otomatik veya otomatik olmayan yollarla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebepleri tahtında işlenilmektedir.

Kişisel verileriniz, 6 (altı) ay boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ASAŞ tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt içinde yerleşik iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, topluluk şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11nci maddesindeki hakları

Kişisel veri sahibi sıfatıyla,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için  kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  www.asasfiltrasyon.com.tr  adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “ Kavacık Mah. Ertürk sokak K1 Plaza No1 / 4 Beykoz / İstanbul”  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu asasfiltrasyon@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

İş bu aydınlatma metni yasal düzenleme gereği Ziyaretçilerimize ilanen duyurulur.